Liên hệ

Văn bản pháp luật – 3

   1. Biểu mẫu Mẫu công điện

   2. Biểu mẫu Nghị Quyết Chính phủ


   3. Biểu mẫu Nghị quyết Uỷ ban thường vụ Quốc hội


   4. Biểu mẫu Quy chế (Quy định ) của Bộ trưởng Bộ


   5. Biểu mẫu Quyết định của Bộ trưởng

   6. Biểu mẫu Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

   7. Biểu mẫu Quy định (Quy chế) của Thủ tướng Chính phủ


   8. Biểu mẫu Thông tư Liên tịch của Bộ trưởng


   9. Biểu mẫu Văn bản nhận tài sản thừa kế


  10. Biểu mẫu Văn bản phân chia tài sản thừa kế


  11. Biểu mẫu Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế


  12. BM Quyết định kỷ luật …


  13. BM Quyết định xử lý kỷ luật..


  14. BM giấy nhận giữ di chúc


  15. BM giấy chứng nhận điều chỉnh nội dung


  16. BM phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ


  17. BM yêu phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ


  18. BM phiếu hẹn trả kết quả đăng ký 

TOP