Liên hệ

Kế toán lương làm các công việc gì?

Kế toán lương làm các công việc gì ?

1. Công việc chính yếu của kế toán lương

 

– Chấm công hàng ngày và theo dõi cán bộ người lao động viên.

– Tính lương và các khoản trích theo lương cho cán bộ người lao động viên.

– Hạch toán lương lậu và những khoản trích theo lương.

 

2. Những công việc cụ thể:

– biên chép, phản ánh kịp thời, tất cả tình hình hiện có và sự biến động về số lượng và chất lượng cần lao, tình hình sử dụng thời gian lao động và kết quả lao động.

– Tính toán chính xác, kịp thời, đúng chính sách chế độ về những khoản tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp phải trả cho người lao động.

– Xây dựng thang bảng lương để tính lương và nộp cho cơ quan bảo hiểm.

– Thực hiện việc rà soát tình hình chấp hành những chính sách, chế độ về lao động lương lậu, bảo hiểm thị trấn hội (BHXH), bảo hiểm ý tế (BHYT) và kinh phí công đoàn (KPCĐ). rà soát tình hình sử dụng quỹ tiền luơng, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.

– Tính toán và phân bổ chuẩn xác, đúng đối tượng các khoản lương thuởng, khoản trích BHXH, BHYT, KPCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh

– Lập báo cáo về lao động, lương bổng , BHXH, BHYT, KPCĐ thuộc khuôn khổ trách nhiệm của kế toán. tổ chức Phân tích tình hình sử dụng cần lao, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ.

 

a. Quản lý việc tạm ứng lương:

– điều hành các đợt tạm ứng lương trong tháng của doanh nghiệp.

– Tính tạm ứng lương cho toàn thể DN, cho một nhóm nhân viên hoặc cho một nhân viên.

– Xây dựng mức tạm ứng lương linh hoạt như: số % lương cơ bản hoặc trị giá tiền riêng cho từng nhân viên.

 

b. Điều hành kỳ lương chính:

– Xây dựng kỳ tính lương với các tiêu chí như loại lương, cách tính giờ làm, ngày bắt đầu và kết thúc kỳ lương.

– Tính những khoản thu nhập hay giảm trừ lương cuối kỳ cho cán bộ công nhân viên.

– Đưa bảng tính các đợt tạm ứng lương trong tháng vào bảng lương cuối kỳ để tính ra mức lương thực lĩnh cho từng nhân viên.

– Xây dựng bảng lương dựa trên thông tin lương nhân viên, thông tin kỳ lương và bảng chấm công.

– Tính và khấu trừ vào lương những mục tiêu phận sự phải nộp đối nhà nước như thuế TNCN, những khoản bảo hiểm bắt buộc như BHXH, BHYT 1 cách thức đầy đủ và chuẩn xác.

– quản lý những khoản thu nhập khác ngoài lương để quyết toán thuế TNCN cuối năm.

 

3. Các lưu ý khi làm kế toán tiền lương:

 

– Nhận định các thông tin về lương, phụ cấp của nhân viên, những nguyên tố ảnh hưởng đến phụ cấp.

– Chú ý đến các cần lao thời vụ, thử việc, phương pháp tính lương, mức khấu trừ trước lúc trả lương.

– Biết cách tính và khai báo các khoản phụ cấp, thu nhập và những khoản khấu trừ.

– Tìm hiểu các khoản Thu nhập chịu thuế TNCT, ko chịu thuế TNCN, những khoản giảm trừ…

– Đánh giá giấy tờ đăng ký tham giao bảo hiểm cho nhân viên.

– Nhận định về tỷ lệ trích các khoản theo lương mới nhất.

– Hiểu biết các nhân tố có tác động đến nghiệp vụ kinh tế – nhân sự và tính lương của cty

Ví dụ: Kỳ tính lương, số ngày/giờ làm việc trong tháng, cách tính lương có thay đổi trong kì, mức bảo hiểm phải đóng bắt buộc, các tham số thuế TNCN…

– Biết bí quyết tính thuế TNCN và kê khai thuế TNCN…

 

4. Các chứng từ sử dụng

 

– Bảng chấm công.

– Bảng tạm ứng lương tổ chức.

– Phiếu tạm ứng lương nhân viên.

– Bảng trả tiền lương và BHXH

– Bảng kê chi tiết phụ cấp.

– Phiếu lương nhân viên.

– Bảng lương trả tiền qua NH.

– Báo cáo quyết toán thuế TNCN.

– những biểu mẫu báo cáo BHXH.

 

TOP