Liên hệ

Khái niệm kế toán tài chính?

Khái niệm kế toán tài chính?

04/02/2016 14:50
Kế toán tài chính là công việc thu thập, kiểm tra, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính bằng báo cáo tài chính cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin.

Kế toán tài chính phản ánh thực trạng và các biến động về vốn và tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát hay phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài.

Công việc của kế toán tài chính bao gồm: Tuân thủ chặt chẽ luật pháp, các quy định của chung theo luật kế toán, chế độ kế toán,…Cung cấp thông tin cho cổ đông, cơ quan thuế,…

>> Khái niệm kế toán

>> Khái niệm kế toán quản trị

>> Khái niệm tài khoản kế toán

khái niệm kế toán là gì

Kế toán tài chính phải thực hiện các báo cáo sau:

Theo tháng: Kế toán phải thực hiện làm báo cáo Thuế GTGT, báo cáo thuế TNCN

Theo quý: Kế toán phải thực hiện làm báo cáo Thuế GTGT, báo cáo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Theo năm: Kế toán phải thực hiện làm báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN, thuế môn bài

Các công việc khác phải làm của kế toán tài chính: Thông báo phát hành hoá đơn, Giấy nộp tiền NSNN…

Sổ kế toán: Tổng hợp: sổ nhật ký chung, sổ cái, báo cáo các công nợ phải thu và phải trả, tổng họp báo cáo hàng tồn kho. Các công việc chi tiết khác như tiền mặt, tiền gửi, các khoản công nợ phải thu và phải trả, nguyên vật liệu, hàng hoá, thành phẩm, Doanh thu, chi phí…

Lập bảng biểu đói chiếu công nợ, bảng khấu hao, phân bổ 142, 242, bảng tính giá thành sản xuất.

 

TOP